• مرکز استان مازندران


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
شنبه۱ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۱۹ : ۳۸۰۵ : ۴۶ : ۰۴۱۱ : ۵۰ : ۱۳۱۷ : ۵۳ : ۴۶۱۸ : ۱۱ : ۰۲
یکشنبه۲ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۲۰ : ۳۲۰۵ : ۴۶ : ۵۲۱۱ : ۴۹ : ۵۲۱۷ : ۵۲ : ۱۶۱۸ : ۰۹ : ۳۲
دوشنبه۳ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۲۱ : ۲۶۰۵ : ۴۷ : ۴۱۱۱ : ۴۹ : ۳۱۱۷ : ۵۰ : ۴۶۱۸ : ۰۸ : ۰۱
سه شنبه۴ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۲۲ : ۱۹۰۵ : ۴۸ : ۳۰۱۱ : ۴۹ : ۱۰۱۷ : ۴۹ : ۱۶۱۸ : ۰۶ : ۳۱
چهارشنبه۵ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۲۳ : ۱۳۰۵ : ۴۹ : ۱۸۱۱ : ۴۸ : ۵۰۱۷ : ۴۷ : ۴۷۱۸ : ۰۵ : ۰۲
پنج شنبه۶ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۲۴ : ۰۶۰۵ : ۵۰ : ۰۷۱۱ : ۴۸ : ۳۰۱۷ : ۴۶ : ۱۷۱۸ : ۰۳ : ۳۲
جمعه۷ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۲۴ : ۵۸۰۵ : ۵۰ : ۵۷۱۱ : ۴۸ : ۰۹۱۷ : ۴۴ : ۴۸۱۸ : ۰۲ : ۰۳
شنبه۸ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۲۵ : ۵۱۰۵ : ۵۱ : ۴۶۱۱ : ۴۷ : ۵۰۱۷ : ۴۳ : ۱۹۱۸ : ۰۰ : ۳۵
یکشنبه۹ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۲۶ : ۴۳۰۵ : ۵۲ : ۳۶۱۱ : ۴۷ : ۳۰۱۷ : ۴۱ : ۵۱۱۷ : ۵۹ : ۰۶
دوشنبه۱۰ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۲۷ : ۳۶۰۵ : ۵۳ : ۲۶۱۱ : ۴۷ : ۱۱۱۷ : ۴۰ : ۲۲۱۷ : ۵۷ : ۳۸
سه شنبه۱۱ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۲۸ : ۲۸۰۵ : ۵۴ : ۱۶۱۱ : ۴۶ : ۵۲۱۷ : ۳۸ : ۵۴۱۷ : ۵۶ : ۱۱
چهارشنبه۱۲ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۲۹ : ۲۰۰۵ : ۵۵ : ۰۶۱۱ : ۴۶ : ۳۳۱۷ : ۳۷ : ۲۷۱۷ : ۵۴ : ۴۴
پنج شنبه۱۳ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۰ : ۱۲۰۵ : ۵۵ : ۵۷۱۱ : ۴۶ : ۱۵۱۷ : ۳۶ : ۰۰۱۷ : ۵۳ : ۱۸
جمعه۱۴ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۱ : ۰۳۰۵ : ۵۶ : ۴۸۱۱ : ۴۵ : ۵۷۱۷ : ۳۴ : ۳۳۱۷ : ۵۱ : ۵۲
شنبه۱۵ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۱ : ۵۵۰۵ : ۵۷ : ۳۹۱۱ : ۴۵ : ۴۰۱۷ : ۳۳ : ۰۷۱۷ : ۵۰ : ۲۶
یکشنبه۱۶ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۲ : ۴۷۰۵ : ۵۸ : ۳۰۱۱ : ۴۵ : ۲۳۱۷ : ۳۱ : ۴۲۱۷ : ۴۹ : ۰۲
دوشنبه۱۷ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۳ : ۳۸۰۵ : ۵۹ : ۲۲۱۱ : ۴۵ : ۰۶۱۷ : ۳۰ : ۱۷۱۷ : ۴۷ : ۳۸
سه شنبه۱۸ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۴ : ۳۰۰۶ : ۰۰ : ۱۴۱۱ : ۴۴ : ۵۰۱۷ : ۲۸ : ۵۲۱۷ : ۴۶ : ۱۴
چهارشنبه۱۹ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۵ : ۲۱۰۶ : ۰۱ : ۰۷۱۱ : ۴۴ : ۳۴۱۷ : ۲۷ : ۲۹۱۷ : ۴۴ : ۵۱
پنج شنبه۲۰ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۶ : ۱۲۰۶ : ۰۱ : ۵۹۱۱ : ۴۴ : ۱۹۱۷ : ۲۶ : ۰۶۱۷ : ۴۳ : ۲۹
جمعه۲۱ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۷ : ۰۴۰۶ : ۰۲ : ۵۳۱۱ : ۴۴ : ۰۴۱۷ : ۲۴ : ۴۳۱۷ : ۴۲ : ۰۸
شنبه۲۲ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۷ : ۵۵۰۶ : ۰۳ : ۴۶۱۱ : ۴۳ : ۵۰۱۷ : ۲۳ : ۲۱۱۷ : ۴۰ : ۴۸
یکشنبه۲۳ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۸ : ۴۶۰۶ : ۰۴ : ۴۰۱۱ : ۴۳ : ۳۶۱۷ : ۲۲ : ۰۰۱۷ : ۳۹ : ۲۸
دوشنبه۲۴ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۹ : ۳۸۰۶ : ۰۵ : ۳۴۱۱ : ۴۳ : ۲۳۱۷ : ۲۰ : ۴۰۱۷ : ۳۸ : ۰۹
سه شنبه۲۵ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۰ : ۲۹۰۶ : ۰۶ : ۲۸۱۱ : ۴۳ : ۱۰۱۷ : ۱۹ : ۲۱۱۷ : ۳۶ : ۵۱
چهارشنبه۲۶ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۱ : ۲۰۰۶ : ۰۷ : ۲۳۱۱ : ۴۲ : ۵۸۱۷ : ۱۸ : ۰۲۱۷ : ۳۵ : ۳۴
پنج شنبه۲۷ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۲ : ۱۲۰۶ : ۰۸ : ۱۸۱۱ : ۴۲ : ۴۷۱۷ : ۱۶ : ۴۵۱۷ : ۳۴ : ۱۸
جمعه۲۸ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۳ : ۰۳۰۶ : ۰۹ : ۱۴۱۱ : ۴۲ : ۳۶۱۷ : ۱۵ : ۲۸۱۷ : ۳۳ : ۰۳
شنبه۲۹ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۳ : ۵۵۰۶ : ۱۰ : ۱۰۱۱ : ۴۲ : ۲۶۱۷ : ۱۴ : ۱۲۱۷ : ۳۱ : ۴۹
یکشنبه۳۰ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۴ : ۴۶۰۶ : ۱۱ : ۰۶۱۱ : ۴۲ : ۱۷۱۷ : ۱۲ : ۵۷۱۷ : ۳۰ : ۳۵