• مرکز استان مازندران


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
یکشنبه۱ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۱۲ : ۱۳۰۵ : ۵۶ : ۳۰۱۳ : ۰۴ : ۱۴۲۰ : ۱۱ : ۳۳۲۰ : ۳۰ : ۵۹
دوشنبه۲ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۱۳ : ۲۱۰۵ : ۵۷ : ۱۵۱۳ : ۰۴ : ۱۵۲۰ : ۱۰ : ۵۰۲۰ : ۳۰ : ۱۳
سه شنبه۳ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۱۴ : ۳۰۰۵ : ۵۸ : ۰۱۱۳ : ۰۴ : ۱۶۲۰ : ۱۰ : ۰۵۲۰ : ۲۹ : ۲۶
چهارشنبه۴ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۱۵ : ۳۹۰۵ : ۵۸ : ۴۷۱۳ : ۰۴ : ۱۷۲۰ : ۰۹ : ۱۹۲۰ : ۲۸ : ۳۷
پنج شنبه۵ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۱۶ : ۴۹۰۵ : ۵۹ : ۳۳۱۳ : ۰۴ : ۱۶۲۰ : ۰۸ : ۳۱۲۰ : ۲۷ : ۴۶
جمعه۶ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۱۸ : ۰۰۰۶ : ۰۰ : ۲۰۱۳ : ۰۴ : ۱۵۲۰ : ۰۷ : ۴۲۲۰ : ۲۶ : ۵۴
شنبه۷ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۱۹ : ۱۰۰۶ : ۰۱ : ۰۷۱۳ : ۰۴ : ۱۴۲۰ : ۰۶ : ۵۲۲۰ : ۲۶ : ۰۰
یکشنبه۸ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۰ : ۲۱۰۶ : ۰۱ : ۵۵۱۳ : ۰۴ : ۱۲۲۰ : ۰۵ : ۵۹۲۰ : ۲۵ : ۰۵
دوشنبه۹ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۱ : ۳۳۰۶ : ۰۲ : ۴۳۱۳ : ۰۴ : ۰۹۲۰ : ۰۵ : ۰۶۲۰ : ۲۴ : ۰۸
سه شنبه۱۰ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۲ : ۴۴۰۶ : ۰۳ : ۳۱۱۳ : ۰۴ : ۰۶۲۰ : ۰۴ : ۱۱۲۰ : ۲۳ : ۱۰
چهارشنبه۱۱ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۳ : ۵۶۰۶ : ۰۴ : ۱۹۱۳ : ۰۴ : ۰۲۲۰ : ۰۳ : ۱۴۲۰ : ۲۲ : ۱۱
پنج شنبه۱۲ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۵ : ۰۸۰۶ : ۰۵ : ۰۷۱۳ : ۰۳ : ۵۷۲۰ : ۰۲ : ۱۷۲۰ : ۲۱ : ۱۰
جمعه۱۳ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۶ : ۲۰۰۶ : ۰۵ : ۵۶۱۳ : ۰۳ : ۵۲۲۰ : ۰۱ : ۱۸۲۰ : ۲۰ : ۰۸
شنبه۱۴ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۷ : ۳۲۰۶ : ۰۶ : ۴۴۱۳ : ۰۳ : ۴۷۲۰ : ۰۰ : ۱۷۲۰ : ۱۹ : ۰۴
یکشنبه۱۵ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۸ : ۴۴۰۶ : ۰۷ : ۳۳۱۳ : ۰۳ : ۴۰۱۹ : ۵۹ : ۱۵۲۰ : ۱۸ : ۰۰
دوشنبه۱۶ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۹ : ۵۶۰۶ : ۰۸ : ۲۲۱۳ : ۰۳ : ۳۳۱۹ : ۵۸ : ۱۲۲۰ : ۱۶ : ۵۴
سه شنبه۱۷ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۱ : ۰۸۰۶ : ۰۹ : ۱۱۱۳ : ۰۳ : ۲۶۱۹ : ۵۷ : ۰۸۲۰ : ۱۵ : ۴۷
چهارشنبه۱۸ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۲ : ۲۰۰۶ : ۱۰ : ۰۰۱۳ : ۰۳ : ۱۸۱۹ : ۵۶ : ۰۳۲۰ : ۱۴ : ۳۸
پنج شنبه۱۹ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۳ : ۳۱۰۶ : ۱۰ : ۴۹۱۳ : ۰۳ : ۰۹۱۹ : ۵۴ : ۵۶۲۰ : ۱۳ : ۲۹
جمعه۲۰ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۴ : ۴۲۰۶ : ۱۱ : ۳۸۱۳ : ۰۳ : ۰۰۱۹ : ۵۳ : ۴۸۲۰ : ۱۲ : ۱۸
شنبه۲۱ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۵ : ۵۴۰۶ : ۱۲ : ۲۷۱۳ : ۰۲ : ۵۰۱۹ : ۵۲ : ۳۹۲۰ : ۱۱ : ۰۶
یکشنبه۲۲ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۷ : ۰۵۰۶ : ۱۳ : ۱۶۱۳ : ۰۲ : ۳۹۱۹ : ۵۱ : ۲۹۲۰ : ۰۹ : ۵۳
دوشنبه۲۳ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۸ : ۱۵۰۶ : ۱۴ : ۰۵۱۳ : ۰۲ : ۲۸۱۹ : ۵۰ : ۱۸۲۰ : ۰۸ : ۳۹
سه شنبه۲۴ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۹ : ۲۶۰۶ : ۱۴ : ۵۴۱۳ : ۰۲ : ۱۷۱۹ : ۴۹ : ۰۶۲۰ : ۰۷ : ۲۴
چهارشنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۰ : ۳۶۰۶ : ۱۵ : ۴۳۱۳ : ۰۲ : ۰۵۱۹ : ۴۷ : ۵۳۲۰ : ۰۶ : ۰۸
پنج شنبه۲۶ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۱ : ۴۵۰۶ : ۱۶ : ۳۱۱۳ : ۰۱ : ۵۲۱۹ : ۴۶ : ۳۹۲۰ : ۰۴ : ۵۲
جمعه۲۷ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۲ : ۵۵۰۶ : ۱۷ : ۲۰۱۳ : ۰۱ : ۳۹۱۹ : ۴۵ : ۲۴۲۰ : ۰۳ : ۳۴
شنبه۲۸ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۴ : ۰۴۰۶ : ۱۸ : ۰۹۱۳ : ۰۱ : ۲۶۱۹ : ۴۴ : ۰۸۲۰ : ۰۲ : ۱۵
یکشنبه۲۹ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۵ : ۱۲۰۶ : ۱۸ : ۵۸۱۳ : ۰۱ : ۱۲۱۹ : ۴۲ : ۵۱۲۰ : ۰۰ : ۵۶
دوشنبه۳۰ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۶ : ۲۰۰۶ : ۱۹ : ۴۶۱۳ : ۰۰ : ۵۷۱۹ : ۴۱ : ۳۳۱۹ : ۵۹ : ۳۵
سه شنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۷ : ۲۸۰۶ : ۲۰ : ۳۵۱۳ : ۰۰ : ۴۲۱۹ : ۴۰ : ۱۴۱۹ : ۵۸ : ۱۴