بإسمه تعالی

 

سند چشم انداز

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران

در افق 1404 هجری شمسی

 

با اتکال به قدرت لایزال و در پرتو ایمان و عزم همگانی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی آن و اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمانی خواهد بود:

 

پویا، پیشرو، متعالی و راهنما، در ماهیت اسلامی ،در نگرش مردمی، در ساختار علمی، در فناوری آینده نگر، در عملکرد پاسخگو، در رفتار مشارکت جو، در روحیه یادگیرنده و در نتیجه:

 

«متحول و بهره ور»

 

توضیحات:

  1. کلیه واحدهای ستادی و شهرستانی موظفند براساس مفاهیم این سند، برنامه ریزی لازم را معمول و با رعایت قوانین و مقررات و در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی و برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های تحول اداری گام بردارند.
  2. سازمان اداری ساختار و اندازه منطقی، کوچک امام چابک و با طراحی شبکه های و بهره گیری از مدل های نوین مبتنی بر مدیریت پروژه و برون سپاری با توانمند سازی و تاکید بر منابع انسانی خواهد بود.