• امور مالی و حسابداری

 شرح وظایف کارشناس امور مالی و حسابداری : 

 • مراقبت در تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و بررسی و امضاء حساب ها و نمونه های مربوط
 •  رسیدگی به پیش پرداختی ها و علی الحسابها و تنخواه گردان و سایر اسناد تنظیمی از لحاظ رعایت مقررات مربوط و امضاء آنها
 • تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق و انجام مکاتبات لازم در حدود اختیارات و همچنین نظارت در تهیه گزارشات اطلاعاتی
 • تلفیق ، تجزیه و تحلیل و ارائه خلاصه اطلاعات مالی به مقام مافوق
 • تهیه و بررسی امور مربوط به پرداخت ، دریافت و سپرده های مالی از قبیل واریز، پرداخت های نقدی و اسنادی و تایید میزان وجوه موجودی
 • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب ، تهیه تراز عملیات ، تهیه و تنظیم حساب ها در موعد مقرر
 • نظارت در تهیه و تنظیم دفاتر بودجه برنامه ای
 • تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی گزارش های لازم وبودجه تفضیلی
 • مطالعه در مورد روش های مشابه در سازمان های دیگر و استفاده از بهترین روش جهت بهبود کارهای جاری با همکاری دفتر تشکیلات بودجه و روش ها
 • تهیه دستورالعمل های مالی مورد نیاز به منظور اجرای هماهنگ آن
 • نظارت و راهنمایی کمک کارشناسان امور مالی در رابطه با تنظیم دفاتر و نگهداری حساب ها و همچنین دفاتر اعتبارات
 • مقایسه فهرست بودجه ابلاغی واحدهای تابعه با اعتبارات مصوب از لحاظ تطبیق اعتبارات
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست