• شرح وظایف امور اداری و کارگزینی

شرح وظایف امور اداری و کارگزینی:

 • گردآوری اطلاعات اداری و استخدامی نظیر قوانین، مقررات، طرح ها و بخشنامه ها
 • طبقه بندی و آرشیو آمار و اطلاعات استخدامی به منظور دسترسی سریع به آنها
 • مطالعه، بررسی و حصول اطلاع از نظام های اداری و استخدامی ناظر بر کارکنان وزارتخانه و سازمانهای تابعه نظیر نظام های تشکیلاتی ، طبقه بندی مشاغل، حقوق و دستمزد ، ارزشیابی و مانند آنها
 • همکاری و اقدام لازم برای اجرا و اعمال مقررات، ضوابط و موازین اداری و استخدامی طبق برنامه تعیین شده و در چارچوب مقررات مربوط
 • پیاده کردن نظم های تشکیلاتی و صدور احکام مربوط طبق نظر مسئولین
 • راهنمائی، هدایت و ارشاد کارکنان در انجام وظایف محوله
 • برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات اجرائی به منظور اخذ موافقت های استخدامی، درج آگهی، انجام و برگزاری آزمونهای استخدامی ، اخذ صلاحیت ها و نظایر آنها
 • نظارت بر محاسبات مربوط به ساعات کار، اضافه کار، مرخصی استحقاقی ، مرخصی استعلاجی و نظابر آنها و اعلام بموقع مراتب به کارکنان
 • برنامه ریزی و اقدام لازم برای صدور بموقع احکام کارگزینی حسب مورد نظیر استخدام، انتصاب، ارتقاء، ماموریت، مرخصی بازنشستگی، بازخرید، استعفاء و ....
 • بررسی و تنظیم آمار و اطلاعات جمع آوری شده و تهیه گزارشات لازم در مورد آنها
 • بررسی و تعیین حقوق ومزایای کارکنان دولت به منظور استقرار نظام هماهنگ در پرداخت ها
 • مطالعه، بررسی و تطبیق سیستم های ترفیع و ارتقاء و تشخیص نارسایی ها و مسائل و مشکلات وتعیین راه حل های ضربتی برای رفع نارسایی های موجود
 • تهیه گزارشات لازم طبق ارجاع مقام مافوق
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست