• کارشناس طرحهای عمرانی

شرح وظایف کارشناسان عمرانی : 

  • نظارت بر چگونگی پیشرفت اجرای عملیات ساختمانها و بررسی گزارشات علل عدم پیشرفت کار با توجه به اعتبارات تخصیصی
  • تهیه نمودارهاو آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها جهت برنامه ریزی طرح های عمرانی
  • تکمیل فرم های تنظیم بودجه طرح های عمرانی و پیگیری تصویب و تخصیص اعتبارات مصوب و ابلاغ اعتبارات تخصیص های اخذ شده به واحدها و حوزه ها براساس اجزای طرح و مواد هزینه
  • شرکت در کمیسیون های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح
  • تهیه و تنظیم گزارش های لازم از فعالیتهای انجام شده و مقایسه آن با برنامه پیش بینی شده جهت گزارش به مقامات مافوق
  • برقراری تماس با سازمان برنامه و بودجه به منظور پیگیری امور بودجه های عمرانی
  • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست
  • برآورد بودجه فعالیت های عمرانی
  • گزارش پیشرفت کار امور فنی طرح های عمرانی
  • تهیه گزارش لازم در مورد طرح های فنی عمرانی