• امور نقلیه

شرح وظایف امور نقلیه :

 • تحویل گرفتن خودرو ، تجهیزات و وسایل اضافی
 • بازخرید خودرو از نظر برق ، سوخت ، آب ، تنظیم باد و نظایر آنها قبل از ماموریت
 • رانندگی وسایل نقلیه سبک طبق برنامه و ماموریت تعیین شده
 • تشخیص عیوب جزائی و اقدام جهت رفع آنها
 • گزارش نواقص و عیوب فنی برای انجام تعمیرات و بازدید های اساسی
 • انجام سرویس های معمول و نظافت خودرو
 • اقدام برای اعزام خودرو سرویس های اساسی و تنظیم
 • اهتمام در نگهداری و بهره برداری مناسب و درست از وسیله نقلیه تحویلی
 • گزارش حوادث ، اتفاقات ، کارکرد
 • ارائه خدمات لازم به کلیه همکاران در راستای انجام وظایف اداری
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوطه