• مسئول انبار

شرح وظایف  انبار دار : 

  • تحویل جنس خریداری شده و رسیدگی و بررسی طبق اسناد و مدارک اولیه
  • صدور برگ درخواست خرید کالا
  • صدور قبض انبار (برگ رسید جنس به انبار) پس از دریافت کالا و حواله انبار (هنگام تحویل به متقاضی)
  • مراقبت و نگهداری کالا از سرقت، صدمه، ضایعات ناشی از طبقه بندی یا قفسه بندی یا چیدن در انبار
  • پیش بینی ، برنامه ریزی و کنترل مواد انبار و انجام انبارگردانی متناسب با شرایط اداره کل
  • تهیه و ارائه گزارش لازم درخصوص ضایعات موجودی ها و سار گزارشات موردنیاز به این مدیریت
  • بایگانی اسناد و مدارک مربوط به انبار و تعبیه یک کارت برای هریک از اقلام انبار