• امور دفتری و بایگانی حوزه حسابداری

شرح وظایف امور دفتری و بایگانی حوزه حسابداری :

 • بایگانی پرونده ها، نامه ها و اوراق و اسناد اداری برابر دستورالعمل مربوطه
 • نگهداری دفاتر و کارتهای بایگانی و کنترل مجدد پرونده ها به امانت برده شده
 • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
 • تهیه پیش نویس نامه های اداری
 • حفظ و نگهداری اسناد مالی براساس ضوابط و اصول بایگانی
 • ثبت نامه ها ، گزارشات و پرونده های رسیده
 • تهیه پیش نامه ها، گزارشات و آمارهای ساده مورد نیاز طبق دستور
 • تهیه خلاصه پرونده طبق دستور
 • ارسال پرونده های درخواست شده به قسمت های مربوط
 • تشکیل پرونده جدید در صورت لزوم
 • انجام اقدامات لازم درخصوص صدور نامه های واحد
 • تایپ نامه های اداری در مواقع لزوم
 • ثبت خلاصه مشخصات نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکاتور
 • بازبینی ضمایم نامه های وارده و صادره و تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به اقدام کننده
 • تهیه گزارش های مورد لزوم جهت مافوق
 • تهیه صورت مایحتاج اداری کارکنان
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط