• امور خدماتی

شرح وظایف نیروهای خدماتی :             

  • نظافت و حفاظت از وسایل و لوازم آبدارخانه و اتاق های کارمندان
  • آماده سازی آبدارخانه به منظور تهیه چای برای پرسنل تحت پوشش
  • شست شوی وسایل پذیرایی، اعم از : استکان، فنجان، نعلبکی، سینی، قوری، کتری در طی کار
  • سرو نمودن چای بطور عادی در ساعتهای تعیین شده توسط نماینده کارفرما، به ازای هر روزکاری
  • نظافت اتاق های کارمندان در اول و پایان وقت هر روز
  • اقدام برای خرید وسایل پذیرایی در پایان وقت کاری و نگهداری آنها در قفسه سرپوشیده، همچنین نظافت محیط آبدارخانه در پایان وقت هر روز
  • ارسال و جابجایی مکاتبات، اسناد، میز و... در بین واحدهای داخلی سازمان بر طبق دستور مدیریت واحد ذیربط(عنداللزوم)
  • پذیرایی از مهمانان جلسات و ارباب رجوع
  • کلیه امور مرتبط با توجه به پست سازمانی