• شرح وظایف معاونت امور فرهنگی

 

 

1- انجام مطالعات وتحقیقات در زمینه های سیاستهای کلی و خط ومشی های کلان اداره کل

2- مطالعه واجرای آئین نامه ها و قوانین ودستورات صادره در رابطه با مراکز فرهنگی

3-بررسی گرایشهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه های ایرانی در کلیه مناطق استان جهت بهره برداری در ارائه طرحها و برنامه ها

4-بررسی روشهای ترغیب و تشویق مردم به مطالعه و ارائه طرحهای لازم در خصوص ایجاد روحیه کتابخوانی در جامعه

5- نظارت و برنامه ریزی برای فعالیتهای فرهنگی از جمله مراسم و مسابقات مختلف

6- نظارت براجرای صحیح قانون مطبوعات و نشریات و تالیفات و ترجمه در حوزه تحت سرپرستی

7- جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به موانع و مشکلات کاهش علاقه به مطالعه جامعه و تهیه گزارش جهت پیش بینی در طرحهای مطالعاتی و برنامه ریزی مربوطه

8- جمع آوری اطلاعات به منظور برنامه ریزی در جهت توسعه برنامه های کیفی معاونت

9- برقراری ارتباط یا کارشناسان مرتبط با فعالیتهای فرهنگی جهت کسب اطلاعات در این خصوص

10- بررسی و شناخت پدیده های فرهنگی و ادبی ،مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، ارائه برنامه های لازم در این خصوص و شناسایی مسایل زبان وفعالیتهای اقلیتهای دینی و مذهبی و برنامه ریزی لازم در این خصوص

11-  تهیه گزارشات لازم

12- انجام سایر امور ارجاعی مربوط