شرح وظایف مدیر حراست:

 

  • برنامه ریزی لازم در زمینه امور حفاظتی و اسناد طبقه بندی شده
  • بررسی گزارشهای رسیده در خصوص مسائل حراستی
  • بررسی گزارشهای دریافتی از سوی مسئولین مافوق
  • ایجاد ساز و کار لازم جهت استعلام و بررسی سوابق اقشار مرتبط ( موسسات فرهنگی ، ناشرین ، چاپخانه ها ، آموزشگاه های فرهنگی و هنری )
  • اظهار نظر در خصوص افراد متقاضی اخذ مجوز در امور فوق الذکر
  • رعایت دستورالعمل های حفاظتی و حراستی و نظارت بر حسن اجرای آنها در حیطه مسئولیت های مربوط
  • همکاری در جهت اسقرار سیستم حراست و نگهداری از پرسنل ، تأسیسات ، اماکن و مدارک محرمانه
  • ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روشهای حراستی به مقامات مسئول
  • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

مدیر حراست: سیدیوسف موسوی شیخ

تلفن تماس: 01133362007   داخلی: 250