الف- شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی:

- مطالعه، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان براساس شاخص های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.
- شناسایی و ارزیابی علمی، پیش بینی و رصد موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان.
- انجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان و تحلیل و ارزیابی نتایج تحقیقات علمی انجام شده، به منظور دسترسی به راهکارهای مناسب جهت حل مسائل فرهنگی.
- شناسایی، سنجش استعدادها، قابلیت ها و توانمندی های فرهنگی استان.
- بررسی و اظهارنظر نسبت به موضوعات، طرح ها و گزارش هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع می شود.                              

ب- اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی:

- تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگ عمومی استان.
- تلاش در جهت ایجاد همکاری، هماهنگی و همسویی بین دستگاه های دولتی و غیردولتی و مجریان فرهنگی استان در زمینه ساماندهی برنامه های فرهنگی استان.
- اتخاذ شیوه های تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف.
برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و تدوین شیوه نامه های لازم جهت ایفای وظایف در چهارچوب سیاست های شورای فرهنگ عمومی.

ج- نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور:

- برنامه ریزی در جهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور در استانها.

- ارزیابی روند اجرایی سیاست ها و برنامه های فرهنگی در استان.