مجوز تأسیس و فعالیت شرکت ها و مؤسسات تولید فیلم های غیرسینمایی (ویدئویی)

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضی (مدیر عامل)
1- اعتقاد به مبانی دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
3- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته امور سینمایی (کارگردانی) یا داشتن مدارک تجربی معادل آن در زمینه های تهیه و ساخت فیلم و برنامه های تلویزیونی و سینمای تجربی به تشخیص این اداره کل
4- مدیر عامل باید حداقل 27 سال سن (مجرد) و یا حداقل 25 سال سن (متأهل) داشته باشد.
5- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم
6- دارا بودن تجربه و سوابق کاری مفید در امر تولید فیلم ها و برنامه های ویدیویی و تحویل مدارک در این زمینه
7- نداشتن اشتهار به سوابق سوء مالی و نداشتن ورشکستگی به تقصیر
8- نداشتن سوء پیشینه و نداشتن اعتیاد به تأیید مراجع ذی صلاح
9- تأیید صلاحیت های اخلاقی و فردی متقاضی و محل فعالیت شرکت یا مؤسسه موردنظر از لحاظ ترافیکی و انتظامی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی
10- مدیرعامل شرکت یا مؤسسه تولید برنامه های ویدیویی در مقطع دادن درخواست نباید کارمند رسمی شاغل در اداره های دولتی باشد و نیز هم زمان نمی تواند مسئولیت مدیرعاملی در مؤسسه تولید برنامه های ویدیویی را داشته باشد.
 مدارک لازم

1- ارائه درخواست تأسیس و فعالیت به وسیله متقاضی
2- تصویر از همه صفحات شناسنامه متقاضی
3- تکمیل برگ مشخصات فردی مدیر عامل و اعضای هیت مدیره و ذکر سوابق کاری آنها 
4- دو قطعه عکس جدید 4×3  از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
5- تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
6- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
7-تصویرنسخه از اساسنامه شرکت یا مؤسسه موردنظر
8- تقاضانامه تآسیس مؤسسه یا شرکت به انضمام مدارک مشروحه بالا
9- تکمیل سایر فرمها موجود در واحد مربوطه

شماره تلفن : 33362022-011
نشانی: مازندران - ساری - میدان امام - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران