مؤسسات فرهنگی و هنری تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی و هنری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (بر طبق ماده ٥٨٤ قانون تجارت و آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ١٣٣٧) به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیت ها و انحلال آنها را صادر می‌کند.

الف) شرایط‌متقاضی :

 

١-          معرفی حداقل ٣ نفر به عنوان اعضاء هیأت مؤسس برای مؤسسه چند منظوره و دو نفر برای مؤسسه تک منظوره

٢-       افراد متأهل حداقل باید ٢٥ سال و افراد مجرد حداقل ٢٧ سال داشته باشند.

٣-       داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن (حداقل)

٤-       داشتن صلاحیت علمی و تخصصی و سوابق فرهنگی و هنری متناسب با موضوع فعالیت

٥-       داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم

٦-       نداشتن سوءپیشینه کیفری به تأیید مراجع ذیصلاح و برخورداری از حسن شهرت

٧-       مهجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر

٨-       داشتن امکانات کافی و مناسب

٩-       داشتن سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره

 
ب ) مدارک‌موردنیاز :
 

١-       تکمیل درخواست تأسیس و معرفی مدیر مسئول

٢-       کامل کردن پرسشنامه مشخصات انفرادی (برای همه اعضای هیأت مؤسس)

٣-       تصویر از همه صفحات شناسنامه و کارت ملی (رونوشت برابر با اصل)

٤-       تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم (رونوشت برابر با اصل)

٥-       اصل گواهی مبنی بر نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر برای همه‌ِ اعضای مؤسس و عدم اعتیاد به مواد مخدر برای مدیر مسئول

٦-       تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر) رونوشت برابر با اصل

٧-       ٧ قطعه عکس ٤×٣ جدید و پشت نویسی شده

٨-       یک نسخه اساسنامه به انضمام صورت جلسات انتخاب ارکان اصلی

٩-       ارائه سوابق مؤثر و مستند در حوزه فعالیت‌های پیشنهادی

 
 
شایان ذکر است کلیه تصاویر مدارک از قبیل: شناسنامه، کارت پایان خدمت و ... از ٢/١ کاغذ کوچکتر نبوده و فتوکپی مدارک تحصیلی از یک صفحه کاغذ بزرگتر نباشد
 
ج ) گردش‌کاردراداره‌کل:
١.         ارائه تقاضای کتبی با ذکر اهداف و موضوع فعالیتهای پیشنهادی و فرم مشخصات فردی اعضای موسس به همراه سوابق فرهنگی هنری مرتبط با موضوع یا موضوعات پیشنهادی
٢.         بررسی اولیه سوابق متقاضیان توسط کارشناس موسسات و سپس شورای اداره کل انجام خواهد شد و در صورت تأیید، ثبت تقاضای کتبی امکان پذیر خواهد بود.
٣.         مراجعه متقاضی به این اداره کل جهت دریافت نتیجه شورا و دریافت اطلاعات در خصوص ارائه مدارک و تکمیل صورتجلسه‌های تأسیس، مجمع عمومی و هیات مدیره به همراه اساسنامه
٤.         پس از تکمیل پرونده، معرفی اعضای هیأت مؤسس به حراست اداره کل جهت استعلام (روزهای زوج)
٥.         پس از پاسخ استعلام حراست، معرفی متقاضیان به اداره تشخیص هویت جهت گواهی عدم سوءپیشینه همه ی موسسین و عدم عتیاد مدیر مسئول
٦.         استعلام از محل خدمت افراد یا واحد فرهنگی
٧.         مصاحبه (شورای نهایی)
٨.         ارسال پرونده به دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی هنری وزارت متبوع
٩.         بررسی پرونده در جلسه هیأت و اعلام به اداره کل
١٠.      در صورت مصوب شدن پرونده مراحل زیر انجام می شود:


الف. معرفی مکان توسط مدیر مسئول
ب. تأییدیه اداره نظارت بر اماکن عمومی
ج. مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و تأیید نام پیشنهادی مؤسسه
د. اصلاح اساسنامه و صورتجلسات براساس فعالیتهای مصوب شده از سوی دفتر توسعه و نام تأیید شده از سوی اداره ثبت در سه نسخه با امضاء اصل مؤسسین


١١.      ارسال مدارک فوق به دفتر توسعه جهت تأیید و ارائه نامه معرفی به ثبت شرکت‌ها
١٢.      مراجعه متقاضیان به این اداره کل برای دریافت نامه معرفی به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت مؤسسه
١٣.    ارائه تصویر اساسنامه و صورتجلسات ممهور به مهر ثبت ، آگهی روزنامه رسمی و محلی، گزارش عملکرد شش ماهه، درخواست مدیر مسئول جهت صدور پروانه فعالیت بر روی سربرگ، یک قطعه عکس و ارسال به دفتر توسعه جهت صدور پروانه فعالیت
موسسات چند منظوره می توانند هر کدام از موضوعات پیشنهادی موجود را در صورت ارائه ی سوابق فرهنگی و هنری مرتبط با آن انتخاب نمایند .
      ضمیمه
 
ضوابط و مقرراتضوابط و مقررات
اساس نامه ی موسسه فرهنگی هنری چند منظورهاساس نامه ی موسسه فرهنگی هنری چند منظوره
پرسشنامه اطلاعات فردیپرسشنامه اطلاعات فردی
پرسشنامه مشخصاتپرسشنامه مشخصات
تخلفاتتخلفات
تعهدنامهتعهدنامه
راهنمای انتخاب زمینه های فعالیت مؤسسه های فرهنگی و هنری (جهت درج در اساس نامه)راهنمای انتخاب زمینه های فعالیت مؤسسه های فرهنگی و هنری (جهت درج در اساس نامه)
فرم اسامی پیشنهادی مؤسسه فرهنگیفرم اسامی پیشنهادی مؤسسه فرهنگی
مجوز انتشاراتمجوز انتشارات
مصاحبه ی تخصصی از متقاضیانمصاحبه ی تخصصی از متقاضیان
موضوع فعالیت های مؤسسات چند منظورهموضوع فعالیت های مؤسسات چند منظوره

آدرس : ساری میدام امام (ره) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی طبقه اول- واحد موسسات فرهنگی

مسئول :خانم حسینی : تلفن : 33362022-011