راهنمای دریافت مجوز ساخت سینما و مجتمع های فرهنگی، سینمایی و تجاری

مدارک لازم:
 متقاضی احداث سالن های نمایش فیلم و مجموعه های فرهنگی، سینمایی باید پس از انتخاب زمین مورد نظر با ابعاد و متراژ و شرایط « آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها » ، مدارک زیر را با درخواست کتبی خود به دبیرخانه اداره کل نظارت و ارزشیابی تحویل دهد.

1- تصویر سند مالکیت زمین مورد نظر یا سند قابل قبول کمیسیون بند دو آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها
2- کروکی و نقشه 2000/1 زمین مذکور ممهور به مهر شهرداری منطقه مربوط به احداث
3- نامه شهرداری و اداره شهرسازی منطقه مبنی بر تعیین نوع کاربری زمین مورد نظر
4- تصویر از همه صفحات شناسنامه متقاضی
5- تعهدنامه کتبی متقاضی همراه با نقشه یادشده مبنی بر تغییر ندادن کاربری زمین مذکور
6- تحویل طرح توجیهی ساخت سینما
7- درخواست کتبی متقاضی

تذکر:
اولویت با پروژه های ساخت سینماهای « ممتاز» و « درجه یک» است

شماره تلفن : 33362022-011 
نشانی: مازندران - ساری - میدان امام - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران