• شورای فرهنگ عمومی

شورای فرهنگ عمومی         
وظایف شورای فرهنگ عمومی استان
الف -  شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی :
-    مطالعه ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان براساس شاخص های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور .
-        شناسایی و ارزیابی علمی ، پیش بینی و رصد موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان .
-    ا نجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان و تحلیل و ارزیابی نتایج  تحقیقات علمی انجام شده ، به منظور دسترسبی به راهکارهای مناسب جهت حل مسائل فرهنگی .
-        شناسایی ، سنجش استعدادها ، قابلیت ها و توانمندی های فرهنگی استان .
-    بررسی و اظهارنظر نسبت به موضوعات ، طرح ها و گزارش هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان
      ارجاع می شود .                              
ب – اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی :
- تهیه و   تدوین و پیشنهاد طرح های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگ عمومی استان .
- تلاش در جهت ایجاد همکاری ، هماهنگی و همسویی بین دستگاههای دولتی و غیر دولتی و مجریان فرهنگی استان در زمینه ساماندهی برنامه های فرهنگی استان.
- اتخاذ شیوه های تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف .
برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و تدوین شیوه نامه های لازم جهت ایفای وظایف در چهارچوب سیاست های شورای فرهنگ عمومی .

ج_ نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور  :
-    برنامه ریزی در جهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور در استانها

-        ارزیابی روند اجرایی سیاست ها و برنامه های فرهنگی در استان .

 

                                                                                                                                                        مسئول واحد: عیسی محمّدی فیروزجایی

                                                                                                                                                         تلفن تماس : 2266853-0151