• شورای فرهنگ عمومی


وظایف شورای فرهنگ عمومی استان:

 

الف- شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی:

- مطالعه ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان براساس شاخص های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور .
- شناسایی و ارزیابی علمی ، پیش بینی و رصد موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان .
- انجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان و تحلیل و ارزیابی نتایج  تحقیقات علمی انجام شده ، به منظور دسترسبی به راهکارهای مناسب جهت حل مسائل فرهنگی .
- شناسایی ، سنجش استعدادها ، قابلیت ها و توانمندی های فرهنگی استان .
- بررسی و اظهارنظر نسبت به موضوعات ، طرح ها و گزارش هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع می شود.                              

ب- اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی:
- تهیه و   تدوین و پیشنهاد طرح های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگ عمومی استان .
- تلاش در جهت ایجاد همکاری ، هماهنگی و همسویی بین دستگاههای دولتی و غیر دولتی و مجریان فرهنگی استان در زمینه ساماندهی برنامه های فرهنگی استان.
- اتخاذ شیوه های تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف .
برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و تدوین شیوه نامه های لازم جهت ایفای وظایف در چهارچوب سیاست های شورای فرهنگ عمومی .

ج- نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور :
- برنامه ریزی در جهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور در استانها

- ارزیابی روند اجرایی سیاست ها و برنامه های فرهنگی در استان .