• مرکز استان مازندران


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
جمعه۱ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۴۸ : ۲۰۰۵ : ۳۹ : ۴۷۱۲ : ۵۹ : ۴۱۲۰ : ۱۹ : ۳۵۲۰ : ۳۹ : ۵۶
شنبه۲ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۴۸ : ۳۵۰۵ : ۴۰ : ۰۱۱۲ : ۵۹ : ۵۴۲۰ : ۱۹ : ۴۵۲۰ : ۴۰ : ۰۶
یکشنبه۳ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۴۸ : ۵۳۰۵ : ۴۰ : ۱۷۱۳ : ۰۰ : ۰۷۲۰ : ۱۹ : ۵۴۲۰ : ۴۰ : ۱۵
دوشنبه۴ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۴۹ : ۱۴۰۵ : ۴۰ : ۳۵۱۳ : ۰۰ : ۲۰۲۰ : ۲۰ : ۰۱۲۰ : ۴۰ : ۲۲
سه شنبه۵ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۴۹ : ۳۷۰۵ : ۴۰ : ۵۴۱۳ : ۰۰ : ۳۳۲۰ : ۲۰ : ۰۷۲۰ : ۴۰ : ۲۶
چهارشنبه۶ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۰ : ۰۲۰۵ : ۴۱ : ۱۴۱۳ : ۰۰ : ۴۵۲۰ : ۲۰ : ۱۰۲۰ : ۴۰ : ۲۹
پنج شنبه۷ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۰ : ۳۰۰۵ : ۴۱ : ۳۶۱۳ : ۰۰ : ۵۸۲۰ : ۲۰ : ۱۲۲۰ : ۴۰ : ۳۱
جمعه۸ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۱ : ۰۱۰۵ : ۴۱ : ۵۹۱۳ : ۰۱ : ۱۰۲۰ : ۲۰ : ۱۳۲۰ : ۴۰ : ۳۰
شنبه۹ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۱ : ۳۳۰۵ : ۴۲ : ۲۴۱۳ : ۰۱ : ۲۲۲۰ : ۲۰ : ۱۱۲۰ : ۴۰ : ۲۷
یکشنبه۱۰ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۲ : ۰۸۰۵ : ۴۲ : ۵۰۱۳ : ۰۱ : ۳۳۲۰ : ۲۰ : ۰۸۲۰ : ۴۰ : ۲۳
دوشنبه۱۱ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۲ : ۴۵۰۵ : ۴۳ : ۱۷۱۳ : ۰۱ : ۴۵۲۰ : ۲۰ : ۰۳۲۰ : ۴۰ : ۱۷
سه شنبه۱۲ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۳ : ۲۴۰۵ : ۴۳ : ۴۵۱۳ : ۰۱ : ۵۶۲۰ : ۱۹ : ۵۶۲۰ : ۴۰ : ۰۹
چهارشنبه۱۳ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۴ : ۰۵۰۵ : ۴۴ : ۱۴۱۳ : ۰۲ : ۰۷۲۰ : ۱۹ : ۴۸۲۰ : ۳۹ : ۵۹
پنج شنبه۱۴ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۴ : ۴۹۰۵ : ۴۴ : ۴۵۱۳ : ۰۲ : ۱۸۲۰ : ۱۹ : ۳۷۲۰ : ۳۹ : ۴۷
جمعه۱۵ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۵ : ۳۴۰۵ : ۴۵ : ۱۷۱۳ : ۰۲ : ۲۸۲۰ : ۱۹ : ۲۵۲۰ : ۳۹ : ۳۳
شنبه۱۶ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۶ : ۲۱۰۵ : ۴۵ : ۵۰۱۳ : ۰۲ : ۳۸۲۰ : ۱۹ : ۱۲۲۰ : ۳۹ : ۱۷
یکشنبه۱۷ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۷ : ۱۰۰۵ : ۴۶ : ۲۳۱۳ : ۰۲ : ۴۷۲۰ : ۱۸ : ۵۶۲۰ : ۳۹ : ۰۰
دوشنبه۱۸ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۸ : ۰۰۰۵ : ۴۶ : ۵۸۱۳ : ۰۲ : ۵۶۲۰ : ۱۸ : ۳۹۲۰ : ۳۸ : ۴۰
سه شنبه۱۹ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۸ : ۵۳۰۵ : ۴۷ : ۳۴۱۳ : ۰۳ : ۰۵۲۰ : ۱۸ : ۱۹۲۰ : ۳۸ : ۱۹
چهارشنبه۲۰ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۹ : ۴۷۰۵ : ۴۸ : ۱۱۱۳ : ۰۳ : ۱۳۲۰ : ۱۷ : ۵۸۲۰ : ۳۷ : ۵۶
پنج شنبه۲۱ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۰ : ۴۲۰۵ : ۴۸ : ۴۸۱۳ : ۰۳ : ۲۱۲۰ : ۱۷ : ۳۶۲۰ : ۳۷ : ۳۱
جمعه۲۲ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۱ : ۳۹۰۵ : ۴۹ : ۲۷۱۳ : ۰۳ : ۲۹۲۰ : ۱۷ : ۱۱۲۰ : ۳۷ : ۰۴
شنبه۲۳ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۲ : ۳۷۰۵ : ۵۰ : ۰۶۱۳ : ۰۳ : ۳۶۲۰ : ۱۶ : ۴۵۲۰ : ۳۶ : ۳۶
یکشنبه۲۴ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۳ : ۳۷۰۵ : ۵۰ : ۴۶۱۳ : ۰۳ : ۴۲۲۰ : ۱۶ : ۱۷۲۰ : ۳۶ : ۰۵
دوشنبه۲۵ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۴ : ۳۸۰۵ : ۵۱ : ۲۷۱۳ : ۰۳ : ۴۸۲۰ : ۱۵ : ۴۸۲۰ : ۳۵ : ۳۳
سه شنبه۲۶ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۵ : ۴۰۰۵ : ۵۲ : ۰۸۱۳ : ۰۳ : ۵۳۲۰ : ۱۵ : ۱۶۲۰ : ۳۴ : ۵۹
چهارشنبه۲۷ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۶ : ۴۳۰۵ : ۵۲ : ۵۰۱۳ : ۰۳ : ۵۸۲۰ : ۱۴ : ۴۳۲۰ : ۳۴ : ۲۳
پنج شنبه۲۸ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۷ : ۴۷۰۵ : ۵۳ : ۳۳۱۳ : ۰۴ : ۰۲۲۰ : ۱۴ : ۰۸۲۰ : ۳۳ : ۴۶
جمعه۲۹ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۸ : ۵۲۰۵ : ۵۴ : ۱۶۱۳ : ۰۴ : ۰۶۲۰ : ۱۳ : ۳۲۲۰ : ۳۳ : ۰۷
شنبه۳۰ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۹ : ۵۸۰۵ : ۵۵ : ۰۰۱۳ : ۰۴ : ۰۹۲۰ : ۱۲ : ۵۴۲۰ : ۳۲ : ۲۶
یکشنبه۳۱ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۱ : ۰۵۰۵ : ۵۵ : ۴۵۱۳ : ۰۴ : ۱۲۲۰ : ۱۲ : ۱۴۲۰ : ۳۱ : ۴۳