• مرکز استان مازندران


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
چهارشنبه۱ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۱۱ : ۵۳۰۶ : ۴۲ : ۰۸۱۱ : ۴۳ : ۴۹۱۶ : ۴۵ : ۱۲۱۷ : ۰۴ : ۰۰
پنج شنبه۲ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۱۲ : ۴۴۰۶ : ۴۳ : ۰۸۱۱ : ۴۴ : ۰۵۱۶ : ۴۴ : ۴۴۱۷ : ۰۳ : ۳۵
جمعه۳ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۱۳ : ۳۶۰۶ : ۴۴ : ۰۸۱۱ : ۴۴ : ۲۲۱۶ : ۴۴ : ۱۹۱۷ : ۰۳ : ۱۲
شنبه۴ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۱۴ : ۲۷۰۶ : ۴۵ : ۰۷۱۱ : ۴۴ : ۴۰۱۶ : ۴۳ : ۵۶۱۷ : ۰۲ : ۵۱
یکشنبه۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۱۵ : ۱۸۰۶ : ۴۶ : ۰۶۱۱ : ۴۴ : ۵۹۱۶ : ۴۳ : ۳۴۱۷ : ۰۲ : ۳۲
دوشنبه۶ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۱۶ : ۰۸۰۶ : ۴۷ : ۰۵۱۱ : ۴۵ : ۱۸۱۶ : ۴۳ : ۱۵۱۷ : ۰۲ : ۱۴
سه شنبه۷ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۱۶ : ۵۹۰۶ : ۴۸ : ۰۳۱۱ : ۴۵ : ۳۸۱۶ : ۴۲ : ۵۷۱۷ : ۰۱ : ۵۹
چهارشنبه۸ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۱۷ : ۴۸۰۶ : ۴۹ : ۰۰۱۱ : ۴۵ : ۵۸۱۶ : ۴۲ : ۴۲۱۷ : ۰۱ : ۴۶
پنج شنبه۹ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۱۸ : ۳۸۰۶ : ۴۹ : ۵۷۱۱ : ۴۶ : ۲۰۱۶ : ۴۲ : ۲۸۱۷ : ۰۱ : ۳۴
جمعه۱۰ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۱۹ : ۲۷۰۶ : ۵۰ : ۵۳۱۱ : ۴۶ : ۴۲۱۶ : ۴۲ : ۱۷۱۷ : ۰۱ : ۲۵
شنبه۱۱ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۰ : ۱۵۰۶ : ۵۱ : ۴۸۱۱ : ۴۷ : ۰۴۱۶ : ۴۲ : ۰۷۱۷ : ۰۱ : ۱۷
یکشنبه۱۲ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۱ : ۰۳۰۶ : ۵۲ : ۴۳۱۱ : ۴۷ : ۲۸۱۶ : ۴۲ : ۰۰۱۷ : ۰۱ : ۱۲
دوشنبه۱۳ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۱ : ۵۰۰۶ : ۵۳ : ۳۶۱۱ : ۴۷ : ۵۱۱۶ : ۴۱ : ۵۵۱۷ : ۰۱ : ۰۸
سه شنبه۱۴ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۲ : ۳۷۰۶ : ۵۴ : ۲۹۱۱ : ۴۸ : ۱۶۱۶ : ۴۱ : ۵۱۱۷ : ۰۱ : ۰۶
چهارشنبه۱۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۳ : ۲۳۰۶ : ۵۵ : ۲۱۱۱ : ۴۸ : ۴۱۱۶ : ۴۱ : ۵۰۱۷ : ۰۱ : ۰۷
پنج شنبه۱۶ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۴ : ۰۸۰۶ : ۵۶ : ۱۲۱۱ : ۴۹ : ۰۶۱۶ : ۴۱ : ۵۱۱۷ : ۰۱ : ۰۹
جمعه۱۷ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۴ : ۵۳۰۶ : ۵۷ : ۰۲۱۱ : ۴۹ : ۳۲۱۶ : ۴۱ : ۵۴۱۷ : ۰۱ : ۱۳
شنبه۱۸ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۵ : ۳۶۰۶ : ۵۷ : ۵۱۱۱ : ۴۹ : ۵۹۱۶ : ۴۱ : ۵۹۱۷ : ۰۱ : ۲۰
یکشنبه۱۹ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۶ : ۱۹۰۶ : ۵۸ : ۳۸۱۱ : ۵۰ : ۲۶۱۶ : ۴۲ : ۰۶۱۷ : ۰۱ : ۲۸
دوشنبه۲۰ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۷ : ۰۲۰۶ : ۵۹ : ۲۵۱۱ : ۵۰ : ۵۳۱۶ : ۴۲ : ۱۵۱۷ : ۰۱ : ۳۸
سه شنبه۲۱ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۷ : ۴۳۰۷ : ۰۰ : ۱۰۱۱ : ۵۱ : ۲۱۱۶ : ۴۲ : ۲۶۱۷ : ۰۱ : ۵۰
چهارشنبه۲۲ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۸ : ۲۳۰۷ : ۰۰ : ۵۴۱۱ : ۵۱ : ۴۹۱۶ : ۴۲ : ۳۹۱۷ : ۰۲ : ۰۴
پنج شنبه۲۳ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۹ : ۰۳۰۷ : ۰۱ : ۳۶۱۱ : ۵۲ : ۱۸۱۶ : ۴۲ : ۵۴۱۷ : ۰۲ : ۲۰
جمعه۲۴ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۹ : ۴۱۰۷ : ۰۲ : ۱۸۱۱ : ۵۲ : ۴۶۱۶ : ۴۳ : ۱۰۱۷ : ۰۲ : ۳۷
شنبه۲۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۰ : ۱۹۰۷ : ۰۲ : ۵۸۱۱ : ۵۳ : ۱۵۱۶ : ۴۳ : ۲۹۱۷ : ۰۲ : ۵۷
یکشنبه۲۶ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۰ : ۵۵۰۷ : ۰۳ : ۳۶۱۱ : ۵۳ : ۴۵۱۶ : ۴۳ : ۵۰۱۷ : ۰۳ : ۱۸
دوشنبه۲۷ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۱ : ۳۰۰۷ : ۰۴ : ۱۳۱۱ : ۵۴ : ۱۴۱۶ : ۴۴ : ۱۳۱۷ : ۰۳ : ۴۱
سه شنبه۲۸ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۲ : ۰۴۰۷ : ۰۴ : ۴۸۱۱ : ۵۴ : ۴۴۱۶ : ۴۴ : ۳۷۱۷ : ۰۴ : ۰۶
چهارشنبه۲۹ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۲ : ۳۷۰۷ : ۰۵ : ۲۲۱۱ : ۵۵ : ۱۳۱۶ : ۴۵ : ۰۴۱۷ : ۰۴ : ۳۳
پنج شنبه۳۰ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۳ : ۰۹۰۷ : ۰۵ : ۵۴۱۱ : ۵۵ : ۴۳۱۶ : ۴۵ : ۳۲۱۷ : ۰۵ : ۰۱