گلزار شهدای هنرمند استان مازندران  • شهید عبدالله اپرناک

شهید عبد الله اپرناک

نام: عبدالله

نام خانوادگی: اپرناک

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 1346    

محل شهادت: سلیمانیه عراق

محل تولد: لاریجان

محل سکونت: آمل - بخش مرکزی

  • شهید غلامرضا آقاجانزاده

شهید غلامرضا آقاجانزاده

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: آقاجانزاده

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 1342    

تاریخ شهادت: 1362/5/24    

محل شهادت: جفیر

محل تولد: آمل

  • شهید علی اکبر جانثار

شهید علی اکبر جانثار

 نام: علی اکبر

نام خانوادگی: جانثار

نام پدر:حسین

تاریخ تولد: 1337

تاریخ شهادت: 1364/11/28    

محل شهادت: فاو

محل تولد: آمل

محل دفن: گلزار شهدای امامزاده ابراهیم آمل
  • شهید عباس درزی

 شهید عباس درزی-آمل

 نام: عباس 

نام خانوادگی:  درزی

نام پدر: اسلام

تاریخ تولد: 1343

تاریخ شهادت: 1362/8/1    

محل شهادت: کردستان

محل تولد: آمل

محل دفن: گلزار شهدای امامزاده ابراهیم آمل
  • شهید حبیب الله قاضی

شهید حبیب الله قاضی

  نام: حبیب الله

نام خانوادگی: قاضی

نام پدر: شعبانعلی

تاریخ تولد: 1342

تاریخ شهادت: 1365/1/29    

محل شهادت: سومار

محل تولد: آمل

محل دفن: گلزار شهدای خوُردونکلا
  • شهید رمضان بابایی

شهید رمضان بابایی

  نام: رمضان

نام خانوادگی: بابایی

نام پدر: صادق

تاریخ تولد: 1343

تاریخ شهادت: 1364/3/25    

محل شهادت: هورالعظیم

محل تولد: ساری - گلماء

محل دفن: گلزار شهدای گلماء
  • شهید ضیاء ضیاورزی

شهید ضیاء ضیاورزی

  نام: ضیاء

نام خانوادگی: ضیاورزی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 1345

تاریخ شهادت: 1365/12/14    

محل شهادت: شلمچه

محل تولد: بابل - روستای ناری وران

محل دفن: گلزار شهدای روستای ناری وران
  • شهید سیف الله تبریزی

شهید سیف الله تبریزی

نام: سیف الله

نام خانوادگی: تبریزی

نام پدر: ولی

تاریخ تولد: 1341

تاریخ شهادت: 1364/12/19    

محل شهادت: فاو

محل تولد: جویبار - روستای کوهی خیل

محل دفن: گلزار شهدای روستای کوهی خیل