ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

١

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

٢

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

١

صدور مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

٢

صدور پروانه فعالیت موسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی


لینک مستقیم خدمت

٣

صدور مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی


لینک مستقیم خدمت

٤

صدور مجوز فعالیت مترجمان

( جهت همراهی با خبرنگاران خارجی )


لینک مستقیم خدمت

٥

صدور مجوز تاسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی


لینک مستقیم خدمت

٦

صدور مجوز انتشار نشریه عمومی


لینک مستقیم خدمت

٧

صدور مجوز انتشار نشریه داخلی


لینک مستقیم خدمت

٨

صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی


لینک مستقیم خدمت

٩

صدور پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی


لینک مستقیم خدمت

١٠

ارائه گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی


لینک مستقیم خدمت

ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

١

پروانه نشر

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

٢

صدور مجوزقبل از چاپ کتاب


لینک مستقیم خدمت

٣

صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی


لینک مستقیم خدمت

٤

موافقتنامه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته


لینک مستقیم خدمت

٥

صدور پروانه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته


لینک مستقیم خدمت

٦

صدور مجوزنقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت


لینک مستقیم خدمت

٧

صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاه های وابسته


لینک مستقیم خدمت

ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

١

صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

٢

صدور مجوز طرح تابلو سر در مغازه ها و واحد های صنفی


لینک مستقیم خدمت

٣

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه


لینک مستقیم خدمت

٤

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر


لینک مستقیم خدمت

ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

١

صدور پروانه تاسیس مراکز تک منظوره صدا گذاری ، صدابرداری و ضبط آثار صوتی   استودیو موسیقی

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

٢

صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره


لینک مستقیم خدمت

٣

صدور پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه ، تولید و تکثیر آثار صوتی


لینک مستقیم خدمت

٤

صدور پروانه فعالیت تهیه ، تولید و تکثر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره


لینک مستقیم خدمت

٥

صدور مجوز انتشار آثار صوتی


لینک مستقیم خدمت

٦

صدور مجوز انتشار کتاب گویا


لینک مستقیم خدمت

٧

صدور مجوز تاسیس نگار خانه


لینک مستقیم خدمت

٨

صدور پروانه اجرای نمایش های صحنه ای ،تعزیه و خیابانی


لینک مستقیم خدمت

٩

صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی ، سیرک و متفرقه

 

لینک مستقیم خدمت

ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

١

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

٢

گواهی ثبت رسانه های بر خط اختصاصی

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

٣

گواهی ثبت نرم افزار

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

٤

مجوز نشر نرم افزار

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

٥

مجوز تکثیر نرم افزار

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

١.صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

٢. ارائه گواهی ثبت رسانه­ های برخط اختصاصی

٣.ارائه گواهی ثبت نرم­ افزار

٤.صدور مجوز نشر نرم افزار

 

٥. صدور مجوز کارخانجات تکثیر نرم افزار مشتمل بر CD و DVD

٦. صدور مجوز تکثیر نرم افزار

٧. صدور مجوز رسانه های بر خط پیام ده، تلفن همراه

٨. صدور مجوز نرم افزار موبایل

 

٩. صدور مجوز آهنگ های پیشواز

١٠. صدور مجوز محتوای فرهنگی در بستر تلویزیون ­های هوشمند

١١. صدور مجوز محتوای فرهنگی سایر تکنولوژی ­های نوین

١٢. صدور مجوز بازی سراها وکافی نت ها

 

١٣. صدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری، شنیداری(فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی)

١٤. صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

١٥. صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

١٦. پروانة نشر

 

١٧. صدور مجوز قبل از چاپ کتاب

١٨. صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

١٩. موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

٢٠. صدور پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

 

٢١. صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

٢٢. صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاه های وابسته

٢٣. صدور مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

٢٤. صدور مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

 

٢٥. صدور پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

٢٦. صدور مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

٢٧. صدور مجوز فعالیت مترجمان (جهت همراهی با خبرنگاران خارجی)

٢٨. صدور مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

 

٢٩. صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

٣٠. صدور مجوز تاسیس شعبه کانون ­های آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

٣١. صدور مجوز تاسیس شعبه کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

٣٢. صدور مجوز اعطای نمایندگی کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

 

٣٣. صدور مجوز اعطای نمایندگی کانون­ های آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

٣٤. صدور مجوز انتشار نشریه عمومی

٣٥. صدور مجوز انتشار نشریه داخلی

٣٦. صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

 

٣٧. صدور پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی

٣٨. ارائه گواهی ثبت و ساماندهی پایگاه­های اینترنتی ایرانی

٣٩. صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

٤٠. صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

 

٤١. صدور پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

٤٢. صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

٤٣. صدور پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

٤٤. صدور پروانة فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

 

٤٥. صدور مجوز انتشار آثار صوتی

٤٦. صدور مجوز انتشار کتاب گویا

٤٧. صدور مجوز تاسیس نگارخانه

٤٨. صدور پروانه اجرای نمایش­های صحنه ای، تعزیه و خیابانی

٤٩. صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

٥٠. صدور کارت صلاحیت تدریس