عنوان خدمات

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

آدرس وبگاه

http://www.maraakez.ir

شناسه خدمت

١٣٠١١٢٩٩١١١

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.تصویر شناسنامه-از تمام صفحات- یک نسخه
٢.چهار قطعه عکس جدید ٣*٤
٣.تصویرگواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ
معافیت دائم
٤. تصویرآخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن- مدرک کارشناسی یا بالاتر
٥.تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی
٦.تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس
٧.اساسنامه پیشنهادی منضم به صورت جلسات انتخاب ارکان
اصلی موسسه در ٣ نسخه
مدارک تکمیلی:
١.گواهی عدم اعتیاد
٢.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ١٣٧٥/٨/٨و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد)

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی


2فرآند و مراحل انجام کار ، آدرسها و شماره های تماس خدمت

پیشنهادات