• ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
محمود شالوییمدیرکل
تلفن مستقیم: 33362028
فکس: 33364348
پست الکترونیکی:
دکتر محمود شالویی
محمد محمدیمعاون اداری مالی
تلفن مستقیم: 01133366852
تلفن داخلی: 238
پست الکترونیکی:
محمد محمدی
عباس زارعمعاون فرهنگی
تلفن مستقیم: 01133364458
تلفن داخلی: 222
پست الکترونیکی:
f
محمد محمدیمعاون هنری و سینمایی
تلفن مستقیم: 01133369904
تلفن داخلی: 275
پست الکترونیکی:
4
محمد فضلیمدیر روابط عمومی
تلفن مستقیم: 01133362007
تلفن داخلی: 253
پست الکترونیکی:
محمد فضلی
سیدابراهیم حسینیرییس قرآن و عترت
تلفن مستقیم: 01133362007
تلفن داخلی: 253
پست الکترونیکی:
سید ابراهیم حسینی