حوزه هنری

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس سامانه

١

صدور مجوز تأسیس نگارخانه

معاونت هنری

کلیک کنید

٢

صدور مجوز شعر و ترانه موسیقی

معاونت هنری

کلیک کنید

٣

مجوز مراکز تهیه،تولید و تکثیر آثار صوتی

معاونت هنری

کلیک کنید

٤

کتاب گویا

معاونت هنری

کلیک کنید

٥

مجوز تاسیس استودیو

معاونت هنری

کلیک کنید

٦

صدور مجوز آلبوم موسیقی

معاونت هنری

کلیک کنید

٧

سامانه مدیریت آزمون هنری

معاونت هنری

کلیک کنید